Portal
Jesienna akcja "JESTEM WIDOCZNY NA DRODZE"

Jesienią zmrok zapada wcześnie, a piesi poruszający się po nieoświetlonych drogach są słabo widoczni dla kierowców. Nawet jeden odblask może zwiększyć kilkukrotnie odległość, z jakiej kierowca widzi pieszego. W myśl obowiązujących przepisów, kto porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi posiadać element odblaskowy.

Więcej…
 
Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie/spotkanie informacyjne na temat: „Przesyłanie przez płatnika deklaracji drogą elektroniczną”

Więcej…
 
Kampania 16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet
W dniu 9 grudnia 2016 roku w godzinach od 7:00 do 14:00 pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku uczestniczą w międzynarodowej kampanii „Kampania 16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet”. W związku z tym, pracownicy socjalni będą pełnić dyżur w budynku Urzędu Gminy Osiek pok. 15 i 16, gdzie będą udzielać bezpłatnych porad, informacji i konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Więcej…
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Głębowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz.778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Osiek uchwały nr XXII/143/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Głębowice dla obszaru położonego przy al. Grunwaldzkiej i ul. Oświęcimskiej.

Więcej…
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz.778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Osiek uchwały nr XXII/142/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek.

Więcej…
 
Nieodpłatna pomoc prawna
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski będzie realizował  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Więcej…
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama