Portal
Informacja Naczelnika US w Oświęcimiu

Teraz całego PIT-a wypełni urząd, a nie podatnik. Już od 15 marca br. Składanie rocznych PIT-ów zostało maksymalnie uproszczone, wystarczy złożyć on-line wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy sam przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiada. Będzie to najprostszy, najszybszy i najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów. Emeryci i renciści przekażą 1 proc. dla OPP na nowym formularzu PIT-OP nie muszą wypełniać odrębnego zeznania.

Więcej…
 
 
Dzień Kobiet w Gmine Osiek

8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet! Święto wszystkich pań to idealna okazja, aby złożyć życzenia i podarować kwiaty, ale też dobry moment na refleksję... Czy wszyscy panowie właściwie traktują kobiety? A może dbają o nie tylko na Dzień Kobiet?

Więcej…
 
Konsultacje projektu Uchwały Rady Gminy Osiek w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/261/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Więcej…
 
Pomoc dla rolników skrojona na miarę Małopolski
Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Więcej…
 
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu „działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.  Dz U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.)  zwanej dalej Ustawą  oraz  Uchwały Rady Gminy Osiek  Nr  XXIII/148/2016 z dnia 28 listopada  2016r.  w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.

Więcej…
 
Nabór do komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z póżn.zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz Rozdziału 11 ust. 2  załącznika do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXIII/148/2016  z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku

Więcej…
 
Kwalifikacja wojskowa 2017

W okresie od dnia 14 marca  do 27 kwietnia 2017 r., na terenie powiatu oświęcimskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Kwalifikację przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska dla  Powiatu  Oświęcimskiego z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Bema 4. Zgodnie z planem pracy komisji, dla osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej z terenu Gminy Osiek, termin ten wyznaczono na dzień 20 i 21 kwietnia 2017 roku.

Więcej…
 
Nieodpłatna pomoc prawna
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski będzie realizował  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Więcej…
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama